Posted on

Voorstel kleine AM kavels

Visie KRCO aangeboden aan Agentschap Telecom

28 oktober 2015

Zienswijze KRCO

Low Power AM dient anders dan in andere landen geen babyfoon radio te worden. Nederland kent immers geen kleine gemeenschappen zoals bv in de VS of het VK. ook heeft Nederland een geheel andere radiogeschiedenis dan de meeste andere landen om ons heen. Daarom hoeft dan ook niet perse aangesloten te worden bij de werkwijze van omliggende landen en kan er in Nederland een invulling gegeven worden aan de AM band die aansluit bij de rijke radiogeschiedenis van Nederland.

De leden van KRCO zien Low Power AM meer als een uitwijk mogelijkheid van het bijna niet bereikbare FM voor kleine commerciële omroepen. Dat komt omdat er door andere partijen teveel frequenties aan elkaar gekoppeld zijn die tot veel grotere niet landelijke radiostations leiden welke meer neigen naar landelijk bereik. Daar zijn volgens onze opinie deze frequenties niet voor bedoeld.

Zolang er dus geen kleine FM frequenties vrij zijn zullen de gegadigden dus noodgedwongen dienen uit te wijken naar AM. Om zoveel mogelijk bij het verdienmodel van de meeste omroepen aan te sluiten dient er dan wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan om toch een serieuze commerciële radiozender op AM te kunnen exploiteren.

  1. Zo zal het bereik van de zender zoveel mogelijk overeind dienen te blijven, en dient er een mogelijk bereik te zijn van rond de 30 Km. Gezien dit AM betreft speken we hier over dag-bereik. De nacht situatie is hierin niet in te schatten en laten we dus buiten beschouwing. Ook het vermogen is moeilijk in te schatten maar gedacht wordt aan dag-bereik  met een vermogen van 100 tot 250 Watt pep. Het vermogen blijft gelijk in dag als in nacht situatie.
  2. Om situaties gelijk aan de huidige regionale markt op FM te voorkomen dient er per regio een frequentie beschikbaar te zijn, zo zal de gehele band ingezet dienen te worden van 531 tot 1602 KHz.
  3. Ook zal er een beperking van één frequentie per omroep ingesteld dienen te worden, zoals dit in artikel 82 f lid 1 vermeld stond.
  4. Om een eerlijk speelveld te garanderen zal er tevens een ander aspect in gesteld dienen te worden wat in principe een logische aspect is namelijk, de omroep is actief binnen het gebied waar de frequentie operationeel is. (dus een omroep uit Sneek kan geen frequentie bemachtigen in Noordoost-Brabant of andersom.)
  5. De frequenties dienen tenminste voor 50% van de dag (24 uur) on air te zijn met een programma. Dat betekent dat een zender niet verplicht is een programma uit te zenden tijdens de nachturen, maar wel minstens elke dag operationeel is. Een frequentie kan dan wel met meerdere programma’s gevuld worden. (oftewel één frequentie dient on air te zijn maar deze kan met meerdere personen gevuld worden tot één programma). Maar het mag niet hetzelfde programma zijn op meerdere omroepen tegelijk. (er mag geen programma van een huidig landelijk of regionaal opererend commercieel station doorgegeven worden i.v.m. kartelvorming)
  6. De uitzendingen dienen in een zo goed mogelijke kwaliteit worden uitgezonden. Aangezien er voldoende ruimte is en er nog nauwelijks andere AM gebruikers zijn, zijn wij voorstander van een maximale bandbreedte van 10kHz waardoor het mogelijk wordt om in C-qcam stereo uit te zenden. Deze techniek maakt het mogelijk om in stereo uit te zenden via AM. Maar normale mono radio’s kunnen het signaal gewoon ontvangen en weergeven maar dan wel in mono.
  7. Indien er gebruikers zijn die low power AM anders zien dan met een vermogen van tussen 100 en 250 Watt pep dan kan er een klein stukje van de hoge frequenties vrij worden geworden waar zeer low power gehanteerd kan worden, zoals maximaal 1 a 5 watt pep. (bijvoorbeeld tussen de 1500 en 1620 kHz.) Zo kunnen partijen die met zeer laag vermogen willen uitzenden toch gebruik maken van deze regeling, maar staat de wat grotere AM stations niet in de weg.
  8. De antenne stralingsdiagrammen dienen zodanig eenvoudig te zijn dat met een simpele rondstraal antenne (spoel antenne ) gewerkt kan worden. Deze antennes kunnen over het algemeen met een maximaal vermogen van 1000 Watt belast worden zodat rekening houdend met de verliezen van degelijke antennes er toch op eenvoudige wijze opstel punten gerealiseerd kunnen worden. Hier dient dus met de frequentieplanning rekening gehouden te worden zodat onderlinge verstoringen zo veel mogelijk vermeden kunnen worden.

Toekomst

Voor de toekomst zou er ook rekening gehouden dienen te worden met de mogelijkheid om de kleine commerciële omroepen digitaal te laten uitzenden. Dit kan op meerdere manieren gerealiseerd worden, en kan dit aansluiten bij de visie die wij al eerder hebben aangedragen bij het ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat er samen met de lokale omroepen uitgezonden kan worden binnen een lokale digitaal allotment op DAB plus, met een verzorgingsgebied die gelijk dient te zijn aan het verzorgingsgebied van de uitgegeven AM frequentie.

Ook kan er nog gekeken worden of er de mogelijkheid geboden kan worden binnen deze regeling om met DRM uit te gaan zenden. Deze techniek is dan wel in het verleden niet aangeslagen maar kan net als DAB gepromoot worden zodat mensen deze radio kopen en fabrikanten deze radio’s meer op de markt gaan brengen. In andere landen word ook uitgezonden in DRM en de radio’s worden dus wel geproduceerd en hoeven dus alleen maar naar Nederland te worden geëxporteerd.

Het bestuur van de KRCO heeft navraag gedaan bij de (nieuwe) leden van onze belangenvereniging en heeft gevraagd welke leden serieus interesse hebben om op AM te gaan uitzenden. Hieruit blijkt dat alle aangesproken leden alleen interesse hebben als deze low power regeling ingezet kan worden op basis wat in deze visie aangegeven is als essentieel voor een redelijk exploiteerbaar radiostation.

Wij hopen u hiermee een duidelijk beeld te hebben geschetst welke omroepen er een frequentie willen op AM en onder welke voorwaarden er volgens de leden er een exploiteerbaar radio station mee gerealiseerd kan worden.

Namens Het Bestuur KRCO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *