Belangen vereniging KRCO

Minister van Economische zaken

Betreft : Open brief inzake voorstel verlenging commerciële radiofrequenties

Geachte Minister Kamp,

Met verbazing en teleurstelling lazen wij uw nieuwe voorstel ten aanzien van de frequentie verdeling van commerciële radio frequenties voor 2017. In uw betoog tijdens het algemeen overleg Telecom op 2 juli jl. heeft u meerdere malen aangegeven dat het verlengen van de zendmachtiging aan de bestaande partijen niet zou getuigen van behoorlijk bestuur, en dat nieuwe partijen dan weer voor een periode buitengesloten zouden worden voor toetreding tot de commerciële radiomarkt.

Onze vereniging voor de belangen van de kleine regionale commerciële omroepen is dan ook teleurgesteld in uw nieuwe voorstel. In dit voorstel geeft u aan om alles maar weer bij het oude te laten waarbij nieuwe partijen opnieuw buitenspel worden gezet, nu weer voor 5 jaar. De bestaande partijen hebben soms al meer dan 14 jaar profijt gehad van een eenmalig bod tijdens een vergelijkende toets, en sommige zenders mochten zelfs gratis blijven uitzenden. Veel partijen hebben ook pas per 1 september hoeven te voldoen aan de toen gestelde eis om digitaal te gaan uitzenden. Maar dat is nog niet alles, de regionale zenders en landelijke zenders konden zelfs naar hartenlust hun gebied uitbreiden ten koste van de nog beschikbaar zijnde frequenties welke in sommige gevallen ook voor nieuwkomers bruikbaar zijn. We kunnen niet spreken van een fair level field zoals u in uw brief van 2 juli kenbaar maakt.

De commerciële radiomarkt lijkt door dit beleid dan ook meer op een afgeschermde markt dan op een commerciële markt waar juist concurrentie mogelijk is op eerlijke gronden. Nee, de huidige partijen worden beschermd in het kader van de zogenaamde vernieuwing met het digitale tijdperk waar DAB+ de norm moet worden, of dit nu wel of niet voor de luisteraars van belang is. Want zoals u zelf in uw betoog kenbaar maakt zijn er nu nog maar in 3% van de huishoudens DAB ontvangers aanwezig.

Ook geeft u in uw betoog en diverse brieven te kennen dat het niet mogelijk is dat de vergunningen aangepast kunnen worden en tussentijds wijzigingen doorgevoerd mogen worden, toch heeft uw eigen Agentschap Telecom dit tussentijds gedaan met namelijk het meest essentiële deel van de regionale vergunningen namelijk het gebied waar het zelf geboden regionale bod van regiogerichtheid op van toepassing is, dit terwijl het CBB dit in haar uitspraak in september 2013 in de Rato zaak dit duidelijk gemaakt heeft dat het gebied waar de frequentie voor bedoeld is als “De Regio” wordt beschouwd.

Dit is nogmaals uitgesproken door de Rechtbank Rotterdam op 4 juni jongstleden. Ondanks al deze uitspraken legt uw Agentschap zich niet neer bij deze uitspraken en gaat zij voor de zoveelste keer zelf in hoger beroep, dit terwijl u juist aangeeft van al die gerechtelijke procedures af te willen.

Uw huidige plan is dan ook in strijd met het door u genoemde eerlijke speelveld, en geeft alleen de bestaande marktpartijen de gelegenheid om commerciële radio te bedrijven, waarbij nieuwkomers opnieuw het nakijken hebben. Wij bedoelen daarmee nieuwkomers op de regionale markt waar ook vele zaken zijn misgegaan. In antwoordt op de vraag van Dhr. Klein tijdens het algemeen overleg op 2 juli over het koppelen van diverse regionale omroepen tot Eén bijna landelijke zender, Uw antwoordt was” Je mag niet al die regionale frequenties aan elkaar plakken en er één nationale zender op uitzenden. Dat mag niet.”

Toch moeten wij helaas nog steeds constateren dat er diverse regionale partijen zijn die vele regionale kavels aan elkaar koppelen om er één programma op uit te zenden met als enige onderscheid dat er andere reclame-edities worden gehanteerd. Ook wordt er door uw Agentschap Telecom niet of onvoldoende gecontroleerd of deze stations zich werkelijk aan haar regiogerichtheid vermeld in hun vergunningsvoorschriften houden. Indien nieuwkomers dit melden bij Agentschap Telecom wordt er niet naar geluisterd en krijgen ze veelal het antwoord: “u heeft geen vergunning, dus u heeft geen belangen in deze”, zodat de betreffende vergunninghouder dan ook gewoon op de oude voet door kan gaan.

De KRCO heeft zoals al in haar antwoord in de consultatieronde bekend gemaakt geen enkel probleem te zien in het verlengen van de landelijke machtiginghouders, maar wel tegen verlengen van de vergunningen van de regionale markt te zijn. Wat wij willen is een eerlijke kans om toe te treden tot de regionale radio markt, dit kan volgens KRCO op onderstaande manieren.

  • De huidige vergunningen van de regionale omroepen niet verlengen maar alsnog opnieuw verdelen en een ieder een eerlijke kans geven om frequentieruimte te verkrijgen.
  • U kunt ook het Agentschap Telecom opdracht geven om de nog bruikbare frequenties te inventariseren en beschikbaar te stellen aan de nieuwkomers die zich al bij u gemeld hebben als geïnteresseerde of deze op een andere manier eerlijk te verdelen onder alleen de nieuwkomers.
  • Frequentieruimte welke niet op de juiste manier (zelf) door de vergunninghouders wordt gebruikt alsnog in te trekken en deze te veilen voor nieuwkomers.

Hiervoor kunt u ook kleine DAB+ kavels creëren op lokaal niveau waar de nieuwkomers gebruik van kunnen maken volgens het al eerder aan u gepresenteerde plan van de KRCO om ook kleine omroepen te laten digitaliseren zoals u voor staat.

Geachte minister en ook Tweede Kamerleden wij hopen dat u alsnog gehoor geeft aan onze wensen en behoefte om toe te kunnen treden tot de regionale radiomarkt op een rechtvaardige manier.

In afwachting van uw antwoordt en handelen verblijven wij namens onze leden van de KRCO.

Bestuur KRCO